POSELSTVÍ

JEŽÍŠE KRISTA

V 5 JEDNODUCHÝCH KROCÍCH

1

NEBE JE DAREM ZDARMA
NENÍ ZA ZÁSLUHY ANI ODMĚNOU

*

Představ si, že je ráno vašich narozenin. Vaše máma vás překvapí drahým dárkem - koupila vám nejnovější iPhone. “Díky, mami!” řekneš. Pak začneš hledat v kapse drobné, abys mámě zaplatil. Pokud zaplatíte, je to pořád dar? Není. Navíc mámu zřejmě i urazíte.

Nebo když chce táta podpořit svou dceru, aby se dobře učila ve škole, tak jí řekne: “Když budeš mít samé jedničky, koupím ti k Vánocům auto.”

Na konci roku dostane samé jedničky a táta jí to auto doopravdy koupí. Je to pořád dárek? Ne, je to odměna za snahu.

Dar musí být darován volně a stejně tak i obdržen. Pokud muíš zaplatit, nebo udělat něco na oplátku není to dar.

Bible říká, že nebe (věčný život) je takovým darem:

Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit.

Efezským 2: 8-9

Hřích dává svou odplatu – smrt; Bůh dává jako projev své milosti věčný život. Získáváme ho prostřednictvím našeho Pána, Ježíše Krista.

Římanům 6:23

Nikdo si nemůže místo v nebi zasloužit. Nikdo si nemůže místo v nebi koupit.

Protože…

2

ČLOVĚK JE HŘÍŠNÝ
SÁM SE NEMŮŽE ZACHRÁNIT

*

Představ si, že děláš omeletu z šesti vajec. Po jednom přidáváš do misky vejce. Když se dostaneš k poslednímu, rozklepneč ho a přidáš k ostatním. Odvrátíš se a zacpeš si nos. Poslední je zkažené.

Musíš to celé vyhodit. I když je v misce pět dobrých vajec, jedno zkažené všechno zničí.

Tak jako bys své rodině nenaservíroval omeletu ze zkaženého vejce, tak ani Bohu nemůžeš předložit život zkažený byť jediným hříchem a čekat, že ho přijme.

Boží laťka je nastavena vysoko. Hněv je to stejné co vražda, chtivá myšlenka to stejné co smilstvo. Hřích není jen to, co děláme - ale cokoliv co si myslíme, řekneme, uděláme nebo neuděláme.

On sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu.

Římanům 3:23

Myslíte si “Ale já jsem dobrý člověk. Starám se o svou rodinu. Dobrovolničím v rámci své komunity. Nikoho neokrádám ani neubližuju. Budu přece vpuštěn do ebe, ne?”

Pokud se chcete dostat do Nebe tím, že vedete dobrý život, takhle dobrý musí podle Ježíše být:

Nevymlouvejte se na hranice svých možností, ale buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec.

Matouš 5:48

Pokud se chcete dostat do nebe, musíte být dokonalí v myšlenkách i činech. Zkrátka musíte být tak dobrý jako Bůh. A je nemožné pro člověka dosáhnout takové úrovně.

Dobré činy nás nezachrání, protože…

3

BŮH JE MILUJÍCÍ I SPRAVEDLIVÝ

*

Představ si, že muž ze zoufalství vyloupí banku. Přijde k úřednici, namíří na ni pistoli a chce po ní peníze.

Úřednice mu vystrašeně podá peníze.

Nastrká peníze do odpadkového pytle a spěchá k východu. Ve svém spěchu ale zakopne o koberec a spadne jak on sám, rak i jeho zbraň. Ostraha banky ho pak lehce přemůže.

U soudu se ho soudce zeptá: “Jak se cítíte?”

“Vinen”, odpoví. Nic jiného mu nezbývá. Veškeré důkazy tomu nasvědčují.

“Vaše ctihodnosti”, lupič pokračuje, “tohle je moje první přepadení, nikomu jsem neublížil. Banka nepřišla o žádné peníze. Mohl byste přimhouřit oko, dělat, že se nic nestalo, a nechat mě jít?”

Udělal by soudce dobře, kdyby ho nechal odejít? Ne, neudělal. Soudce musí dodržovat zákony a zákony nařizují, že pokud bude odsouzený za loupěž, musí být potrestán.

Bůh je více spravedlivý než kterýkoliv lidský soudce. Nemůže a ani nepromine žádný náš hřích.

…Bůh je láska.

1. list Janův 4:8

Ale za nepravost otců volá (Bůh) k odpovědnosti.

Exodus 34:7

Tohle je dilema: Bůh je láska a nechce nás trestat. Bůh je ale i spravedlivý a musí trestat naše hříchy.

Bůh vyřešil toto dilema sesláním Ježíše…

4

JEŽÍŠ JE BŮH I ČLOVĚK
BYL POTRESTÁN ZA NAŠE HŘÍCHY

*

Ježíš je Bůh v lidském těle. není to jen dobrý člověk, prorok a učitel.

Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem Otcem a byl to Bůh sám.…A věčné Slovo se stalo člověkem, který žil mezi námi. Viděli jsme jeho vznešenost, vznešenost vlastní jedinému Božímu Synu.

Jan 1:1,14

Bůh nás miluje, ale naše hříchy ne. Chce si užívat výjimečný a blízký vztah, který s ním můžeme vést. Ale naše hříchy mu to nedovolují.

Bůh vzal všechny nače hříchy - minulé, současné, i budoucí - a dal je na bedra Ježíši. Poté jej za naše hříchy potrestal.

My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.

Izaiáš 53:6

Ježíš byl odevzdál do rukou barbarských mužů, kteří jej bili a ponížili. Byl mlácen, fackován, a popliván. Jeho tělo bylo roztrháno a popáleno během bičování - bič byl zakončen kusy kovů.

Muži se mu smáli a nasadili mu trnovou korunu. Poté ho přibili na kříž.

Poté, co zaplatil za poslední hřích, pronesl Ježíš: “Telestai”. Staré obchodní slovo znamenající: Vše je splaceno.

Ježíš zemřel. O tři dny později jej Bůh vzkřísil z mrtvých.

Vaše hříchy již byly potrestány. Jen ne na vašem těle.

Ježíš na kříži zemřel a vstal z mrtvých, aby zaplatil za nače hříchy a vykoupil nás z nebe. Z toho nebe, které nám teď darem nabízí.

Stejně tak, jako existuje mýdlo, kterým ořistíme jen své tělo - dar existuje, ale je nám prospěšný, jen když ho přijmeme.

Dar přijímáme pomocí víry…

5

VÍRA JE KLÍČEM
KTERÝ ODEMYKÁ NEBESKOU BRÁNU

*

Kulatý záchraný kruh visící na stěně.

Abych se přihlásil ke svému bankovnímu účtu, potřebuju heslo. Ale jen to správné heslo mě tam dostane. Spásná víra je to jediné, co ti odemče přístup do nebe.

Co je to spásná víra?

Vědec může znát mnoho faktů o vodě, ale pokud se plazí poučtí a umírá u toho žízní, pak jí znalosti nezachrání. Potřebuje se napít vody. Vedoucí poznání, že Bůh existuje, není spásnou vírou.

Před dlouhou cestou se možná modlíme k Bohu pro ochranu, nebo před těžkou zkouškou se k němu obracíme pro pomoc. Obracení se na Boha, jen když máme problém nebo krizi je dočasná víra.

Spásná víra ani dočasná víra nejsou o poznání, zda Bůh existuje. opravdová spásná víra je pouze víra v Ježíše Krista po celý věčný život.

Pak je vyvedl ven a ptal se: „Vy jste jistě bohové; co mám dělat, abych byl zachráněn?“
Řekli mu: „Bůh je Ježíš Kristus, v něho uvěř a budeš zachráněn s celou rodinou.“

Skutky apoštolské 16:30-31

Představ si, že pluješ na moři a dostaneš se do bouřky. Obrovské vlny smýkají s tvou malou lodí až jedna loď potopí a ty se ocitneš v ledové vodě visící na kousku dřeva.

Všimne si tě jiná loď a jede k tobě. Kapitán přejde k zábradlí a volá na tebe: “Hej, házím ti záchranou vestu. Chyť se a vytáhneme tě do bezpečí.”

Bůh vídí úplně stejně, jak se utápíme v hříších. Sami se nedokážeme zachránit. Volá k nám a říká: Už jsem ti hodil záchranou vestu. Jmenuje se Ježíš. Pusť se dřeva a chyť se jeho a dostanu tě do bezpečí.”

Musíme si vybrat - buď se držíme kusu dřeva (a snažíme se zachránit sami), nebo se pustíme a věříme Ježíši, že nás zachrání.

Ježíš znamená jedinou cestu k věčnému životu. Je jedinou záchranou vestou od Boha. Abychom dostali dar věčného života, musíme věřit jen Ježíši Kristu.

DÁVÁ TI TO SMYSL?

*

Není náhoda, že tohle čteš. Bůh tě miluje. Chce ti nabídnout odpuštění hříchů a místo ve své rodině.

Chceš dar věčného života?

Nejsou v tom žádné složité rituály. Dar dostaneš, když si o něho řekneš.

Pokud souhlasíš, řekni následující modlitbu:

Ježíši, jsem hříšník. Chci tvůj dar věčného života. Věřím, že jsi synem Božím. Věřím, že jsi zemřel za mé hříchy. Věřím, že jsi vstal z mrtvých. Chci věřit jen tobě. Díky, Ježíši, za dar věčného života. Amen.

Tohle řekl Ježíš o vašem konání:

Znovu vám opakuji, že každý, kdo mi uvěří, získává věčný život.

John 6:47

Věčný život dostaneme, jakmile v něj uvěříme. Protože jsi věřil, dostal jsi dar věčného života.

Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny. Nestali se jejími členy rodem ani lidským úsilím, ale Božím působením.

John 1:12-13

Odteď jsi součástí Boží rodiny. Nic to nemůže změnit jakmile se jednou narodíš, nemůžeš být nenarozen.

Tvoje minulé, přítomné i budoucí hříchy jsou odpuštěny. V Božích ořích jsi nevinný. Stejně jako Ježíš.

UŽ NEJSI OTROKEM STRACHU …

Dítě v rukou otce.

TEĎ JSI

DÍTĚ BOŽÍ